Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego publikuje wspólne stanowisko 3 towarzystw żywieniowych przekazane 12 kwietnia 2022 r. do Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Stanowisko zawiera szczegółowe uwagi i rekomendacje zmian wypracowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

Apelujemy do osób i instytucji zaangażowanych w rozwój leczenia żywieniowego w Polsce oraz do osób zarządzających szpitalami o wsparcie naszego stanowiska w ramach konsultacji społecznych z Ministerstwem Zdrowia.

Wśród kluczowych zmian, które należałoby Naszym zdaniem uwzględnić w Projekcie rozporządzenia, najważniejsze to:

  • Potrzeba odróżnienia żywienia zbiorowego od leczenia żywieniowego w szpitalu – w naszej ocenie jest to kluczowe dla całego projektu zagadnienie, bowiem prezentowane obecnie w uzasadnieniu projektu oraz w ocenie skutków regulacji utożsamianie tych zagadnień może prowadzić do wypaczenia zakładanych rezultatów zmian prawnych oraz daleko idących konsekwencji prawnych, które jak zakładamy, nie były zamiarem projektodawcy. Zakładane w projekcie uznanie wszelkiego żywienia pacjentów za świadczenia zdrowotne skutkuje m.in. podleganiem przez osoby zaangażowane w ten proces pod bardziej rygorystyczne zasady odpowiedzialności oraz obowiązkiem sprawozdawczym żywienia jako zdarzenia medycznego. Nie jest to też merytorycznie uzasadnione.
  • Potrzebę zachowania zbieżności z obowiązującymi regulacjami i standardami – część z zaproponowanych rozwiązań jest w naszej ocenie niespójna lub wręcz niezgodna z obowiązującymi już powszechnie przepisami prawa oraz standardami przyjętymi w dietetyce.
  • Potrzebę dopracowania zaprezentowanego katalogu diet szpitalnych – w naszej ocenie dieta nr 15, czyli dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę zawiera liczne nieprawidłowości, ale przede wszystkim jest niezgodna ze standardami żywienia dojelitowego i powinna zostać usunięta z wykazu diet. Żywienie dojelitowe przez sztuczny dostęp powinno być prowadzone wyłącznie odpowiednią do tego typu podaży dietą przemysłową i jako takie stanowi świadczenie gwarantowane m.in. w lecznictwie szpitalnym finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas uwagi zostaną rozważone przez projektodawcę w ramach dalszych prac legislacyjnych oraz przyczynią się do nadania Projektowi rozporządzenia ostatecznego kształtu, który zapewniać będzie lepszą jakość żywienia pacjentów w placówkach szpitalnych.