STATUT “POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO”

uchwalony na podstawie uchwały zebrania założycielskiego w dniu 20.12.2010 w Warszawie, na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 112, poz. 766)

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę: „POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA KLINICZNEGO”.

§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest Lublin.

§3
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: „POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA KLINICZNEGO”, oraz pieczęci podłużnych z napisem o treści jak wyżej, z dopiskiem „Zarząd Główny” i właściwym adresem siedziby.

§4
1. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby fizyczne i/lub osoby prawne do prowadzenia prac biurowych, księgowości i innych związanych z działalnością Stowarzyszenia i Zarządu Głównego.
2. Liczba osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie, zakres ich obowiązków oraz wynagrodzenie pozostają w kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§5.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
Cele działania

§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie leczenia żywieniowego,
2. upowszechnianie wiedzy medycznej dotyczącej leczenia żywieniowego,
3. wydawanie zaleceń, opinii i rekomendacji oraz tworzenie programów i standardów w zakresie leczenia żywieniowego,
4. prowadzenie szkolenia w dziedzinie leczenia żywieniowego,
5. nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie leczenia żywieniowego

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z władzami, instytucjami oraz innymi stowarzyszeniami lub organizacjami w odniesieniu do problemów leczenia żywieniowego
2. wspomaganie aktywności naukowej i organizacyjnej swych członków w zakresie leczenia żywieniowego

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, niezależnie od obywatelstwa, nie pozbawiona praw publicznych i wykonująca zawód lekarza, pielęgniarki, dietetyka, farmaceuty lub inny zawód związany z żywieniem klinicznym.
2. W poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym nie może być aktualnie zatrudniony pracownik firmy farmaceutycznej, firmy zajmującej się marketingiem produktów związanych z leczeniem żywieniowym i żywieniem ani osoba której działalność pozostaje w konflikcie interesów z celami Stowarzyszenia.
4. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo do odmowy przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia, przy czym odmowa musi być umotywowana i wydana w formie pisemnej.
5. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Odrzucenie odwołania jest ostateczne, do czasu ustania przyczyn, dla których zostało wydane, jeśli kandydat ponownie będzie ubiegał się o przyjęcie.
6. Podanie nieprawdziwych danych w deklaracji kandydata wyklucza jej rozpatrywanie a przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia czyni nieważnym.

§10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do :
1. godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
2. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
3. podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie leczenia żywieniowego
4. przestrzegania statutu Stowarzyszenia,
5. terminowego opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem członków emerytów, którzy są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :
1. czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia,
2. udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. zgłaszania uwag i wniosków do władz Stowarzyszenia,
4. warunkiem korzystania z praw członka zwyczajnego jest opłacenie składek członkowskich

§12
Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej, mimo pisemnego upomnienia, przez okres 2 lat,
3. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu:
a. poważnego naruszenia obowiązków członkowskich,
b. naruszenia przepisów prawa karnego lub przepisów o wykonywaniu zawodu, utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, potwierdzonych decyzją odpowiednich władz, w tym sądów powszechnych i sądu lekarskiego.
4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub postępowanie przynoszące ujmę Stowarzyszeniu,
5. śmierci członka Stowarzyszenia .

§13
1. Członek zwyczajny lub wspierający, skreślony na podstawie § 12, ust. 2 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po uregulowaniu zaległych składek.
2. Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 12, ust. 3 i 4 przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna, do czasu ustania przeszkody prawnej i po ponownym ubieganiu się kandydata o przyjęcie do Stowarzyszenia.

§14
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele Stowarzyszenia i opłaca składkę członkowską
2.Członek wspierający zobowiązany jest do:
a. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu Stowarzyszenia,
c. terminowego opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem członków emerytów, którzy są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
3.Członek wspierający może wspomagać Stowarzyszenie organizacyjnie i/lub finansowo.
4.Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
5.Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji dwu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo do odmowy przyjęcia kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia, przy czym odmowa musi być umotywowana i wydana w formie pisemnej.
7. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Odrzucenie odwołania jest ostateczne, do czasu ustania przyczyn, dla których zostało wydane, jeśli kandydat ponownie będzie ubiegał się o przyjęcie.

§15
1.Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest osobie fizycznej przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.
2.Członek Honorowy Stowarzyszenia zobowiązany jest do :
a. godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu Stowarzyszenia,
3.Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

4.Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, ale nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.

5.Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia oraz ustaje w okolicznościach wymienionych w § 12 ust . 1, 3, 4 i 5.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Główny,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§17
Kadencja władz Stowarzyszenia.
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, bez prawa do wynagrodzenia.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, ale w obecności co najmniej połowy składu osobowego.
4. W razie zmniejszenia składu osobowego Zarządu Głównego, można dokooptować do jego grona nowych członków na wniosek Prezesa Zarządu Głównego, w liczbie nie większej niż ½ składu, przy czym najbliższe Walne Zgromadzenie musi zatwierdzić nominację lub dokonać zmiany.

§18
Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co 4 lata kalendarzowe i jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, przy czym członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni o terminie i miejscu Zgromadzenia przynajmniej na 60 dni przed jego terminem.
4. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne lub Nadzwyczajne jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze statutem, niezależnie od liczby członków, którzy w nim uczestniczą.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Głównego, w okresach pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Członków, przy czym członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni o terminie i miejscu Zgromadzenia przynajmniej na 30 dni przed jego terminem.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane zawsze na pisemny wniosek zgłoszony do Zarządu Głównego przez
a. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub
b. przynajmniej 25% liczby wszystkich członków Stowarzyszenia, a czas ustalenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia wniosku, przy czym członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni o terminie i miejscu Zgromadzenia przynajmniej na 30 dni przed jego terminem.
c. termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków nie może być dłuższy niż 60 dni od daty złożenia wniosku.
7. Walne Zgromadzenie Członków uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia, z określeniem obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, kompetencji Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków.
8. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia zaś członkowie wspierający i honorowi wyłącznie z głosem doradczym.

§19
Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu jawnym,
3. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu w głosowaniu jawnym,
4. dokonywanie wyboru:
a. ośmioosobowego Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, w tym:
Prezesa Zarządu Głównego oraz 7 członków Zarządu Głównego (którzy w głosowaniu tajnym wyłaniają ze swojego grona Zastępcę Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Zarządu Głównego, Skarbnika Zarządu Głównego, 4 członków Zarządu Głównego),
b. ustępujący Prezes Zarządu Głównego staje się z urzędu dziewiątym członkiem Zarządu Głównego kolejnej kadencji
b. Trzyosobowej Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym, w tym:
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej
c. Trzyosobowego Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym, w tym:
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz 2 członków Sądu Koleżeńskiego
5. zatwierdzanie lub zmiana wniosku Zarządu Głównego w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich, w głosowaniu jawnym,
6. podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym, w sprawie utworzenia i określenia formy organizacyjnej sekcji specjalistycznych Stowarzyszenia, które nie mogą mieć charakteru oddziałów terenowych i są jednostkami regulaminowymi,
7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
8. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym,
9. podejmowanie uchwały o zmianie statutu, w głosowaniu jawnym,
10. podejmowanie uchwały o ustaleniu godła Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym,
11. podejmowanie uchwały o ustaleniu odznaki Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym,
12. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków, wymagających głosowania tajnego lub jawnego,
13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym.

§20
Zarząd Główny
1. Zarząd Główny reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków i kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami Członków, przy czym w szczególności, realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Stowarzyszenia ilekroć zajdzie tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
4. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby osób obecnych na posiedzeniu ale w obecności co najmniej połowy składu osobowego, w głosowaniu jawnym, przy czym, w razie równego podziału głosów, decyduje stanowisko Prezesa.
5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział, z głosem doradczym, Przewodniczący oraz inni członkowie Komisji Rewizyjnej oraz w przypadku potrzeby zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
6. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni otrzymują: członkowie Zarządu Głównego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
7. Członkowie Zarządu Głównego oraz zaproszeni do udziału w jego pracach, mają prawo do zwrotu kosztów podróży w uzasadnionych sytuacjach.
8 . Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia może być wyłącznie lekarz ze stopniem naukowym.
9. Prezes może delegować Zastępcę Prezesa do wykonywania swoich obowiązków, których zakres określa.
10. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego, ustala ich program i przewodniczy obradom.
11. Prezes podpisuje wszystkie zaświadczenia, certyfikaty, w tym wynikające z działalności szkoleniowej Stowarzyszenia oraz pisma wewnętrzne i zewnętrzne.
12. Prezes ma prawo do powołania doraźnych zespołów doradczych, komisji problemowych, zespołów roboczych zależnie od potrzeb, dla spełnienia określonych zadań wynikających z celów Stowarzyszenia.
13. Funkcję Prezesa można pełnić maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.
14. W razie zaistnienia trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji przez urzędującego Prezesa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występuje do Zarządu Głównego w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków dla dokonania wyboru nowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia w pełnym składzie.

§21
Kompetencje Zarządu Głównego.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. podejmowanie działań na rzecz spełnienia statutowych celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. podejmowanie uchwał w przedmiocie:
a. konferencji i sympozjów naukowych oraz szkoleń i kursów związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
b.przyznania stypendium naukowego członkom Stowarzyszenia na realizację projektów badawczych w zakresie leczenia żywieniowego,
c.powoływania komitetów naukowych i organizacyjnych w celu organizacji konkursów na projekty badawcze, zjazdów i sympozjów oraz kursów szkoleniowych
d. zarządzania stroną internetową Stowarzyszenia,
3. wydawanie opinii, rekomendacji, zaleceń i standardów oraz współpraca z instytucjami i organami władzy, w zakresie realizacji celów, dla których Stowarzyszenie zostało powołane.
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
5. nadzorowanie działalności sekcji specjalistycznych,
6. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
8. przedstawienie kandydatury Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków,
9. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków:
a. sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz realizacji głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b. wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich,
c. wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
d.wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Członków.

§22
Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna:
a. czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
b. kontroluje gospodarkę finansową Zarządu Głównego,
c. kontroluje i poddaje ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna może występować z:
a. wnioskami pokontrolnymi,
b. wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego,
c. wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5.W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji można uzupełnić skład Komisji drogą kooptacji pod warunkiem, że liczba członków powołanych w tym trybie nie przekroczy ½ liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

§23
Sąd Koleżeński
1.Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia oraz rozpatrywania spraw dotyczących działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania przynoszących ujmę Towarzystwu,
2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wymienione w $ 23 ust 1 na pisemny wniosek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub członka Stowarzyszenia
3. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego opracowany przez Członków Sądu i przedłożony Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego rozstrzygnięcie jest ostateczne.
5. W przypadku zmniejszenia składu Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania kadencji można uzupełnić skład Sądu drogą kooptacji pod warunkiem, że liczba członków powołanych w tym trybie nie przekroczy ½ liczby członków Sądu Koleżeńskiego pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Sekcje Specjalistyczne

§24
1. Sekcja Specjalistyczna, powołana przez Walne Zgromadzenie Członków, zwana dalej Sekcją, skupia członków Stowarzyszenia zainteresowanych określoną dyscypliną w zakresie leczenia żywieniowego i żywienia.
2. Sekcja jest jednostką regulaminową Stowarzyszenia i nie jest jednostką terenową.
3. Władze Sekcji składają się z Przewodniczącego i Sekretarza, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu jawnym.
4. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka zwyczajnego władzom Sekcji.
5. Członkostwo Sekcji ustaje w wyniku:
a. rezygnacji z przynależności do Sekcji zgłoszonej władzom Sekcji,
b. utraty członkostwa Stowarzyszenia.
6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, przy czym najbliższe Walne Zgromadzenie Członków może uchwałę przyjąć, odrzucić lub zmienić.
7. Działalność Sekcji polega na:
a. prowadzeniu działalności naukowej i/lub szkoleniowej, w porozumieniu i za zgodą Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
8. Zaświadczenia, certyfikaty, pisma i inne dokumenty wystawione przez Sekcję wymagają podpisu Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

RODZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia

§25
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. zapisy, dotacje i darowizny,
c. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
3. Środkami majątkowymi Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny.

§26
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Głównego oraz Skarbnika lub Sekretarza Zarządu Głównego.
2. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, z wyjątkiem praw i obowiązków majątkowych, upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Głównego lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej w głosowaniu jawnym, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.