16 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania i rozliczania żywienia dojelitowego i pozajelitowego na oddziałach rehabilitacji

Uprzejmie informujemy, że na mocy Zarządzenia Nr 133/2019/DSOZ Prezesa NFZ  z dnia 1 października 2019 r.  zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, na oddziałach prowadzących rehabilitację w trybie stacjonarnym, można prowadzić i rozliczać żywienie dojelitowe i pozajelitowe przez sztuczny dostęp.

Ze względu na pytania, jakie zaczęły spływać od lekarzy z oddziałów rehabilitacji, zwróciliśmy się do Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia o interpretację i praktyczne wskazówki, jak w sposób prawidłowy kwalifikować i sprawozdawać leczenie żywieniowe realizowane na stacjonarnych oddziałach rehabilitacji.

 

31 grudnia 2019 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał ZARZĄDZENIE NR 183/2019 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Dokument ma charakter porządkujący – zmieniają się np. numery załączników – poniższa instrukcja jest już zgodna z nowym zarządzeniem.

Instrukcja zaakceptowana przez płatnika powinna rozwiać Państwa  wątpliwości i zachęcić do prowadzenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego na oddziałach stacjonarnej rehabilitacji.

  1. Do świadczeń realizowanych na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej (rehabilitacja neurologiczna, kardiologiczna, pulmonologiczna oraz ogólnoustrojowa) od 1 października 2019 r. można sumować i rozliczać (tak jak do tej pory tylko na oddziałach szpitalnych) 2 procedury żywieniowe – żywienie dojelitowe oraz kompletne żywienie pozajelitowe. Dotyczy to zarówno oddziałów realizujących świadczenia stacjonarne w warunkach szpitalnych jak i zakładów rehabilitacji leczniczej.
  2. Żeby świadczenie rozliczyć, należy prowadzić dokumentację dodatkową czyli Kartę kwalifikacji do leczenia żywieniowego (zał.7)  i Kartę leczenia żywieniowego (zał.8). Karty są wzorowane na dokumentach szpitalnych, jednak różnią się od nich w szczegółach. Wzory kart dołączamy do niniejszego komunikatu.

 

Załącznik 7 – Karta leczenia żywieniowego
Załącznik 8 – Karta kwalifikacji do leczenia żywieniowego

 

  1. Obowiązuje ten sam wzór dokumentów dla  pacjentów dorosłych i dla dzieci.
  2. Ze względu na fakt, że oddziały rehabilitacji stacjonarnej oraz zakłady rehabilitacji stacjonarnej nie spełniają takich samych wymagań jak oddziały szpitalne, kwalifikacja do żywienia dojelitowego i pozajelitowego realizowanego na rehabilitacjach nie może być wykonywana samodzielnie przez lekarzy tych oddziałów.
  3. Do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego realizowanego na oddziale rehabilitacji stacjonarnej może zakwalifikować pacjenta lekarz oddziału szpitalnego na druku identycznym jak w załączniku nr 7. (Kwalifikacji nie stanowi ani wypis z oddziału szpitalnego ani zalecenia po hospitalizacji ani kserokopia kwalifikacji leczenia realizowanego wcześniej na oddziale). Kwalifikacja musi być oryginalnie podpisana i podstemplowana pieczątką oddziału szpitalnego.
  4. W sytuacji, kiedy żywienie dojelitowe lub pozajelitowe pacjenta będzie rozliczał oddział albo zakład rehabilitacji stacjonarnej, nie będący w strukturach szpitala, wówczas kwalifikacja do żywienia musi być także wykonana przez lekarza z oddziału szpitalnego w ramach umowy między jednostkami, a wykonanie kwalifikacji szpitalnej będzie kosztem ponoszonym przez oddział lub zakład rehabilitacji stacjonarnej.
  5. Kody świadczeń do rozliczenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w rehabilitacji są inne niż w leczeniu szpitalnym w katalogu 1c. Wartość świadczeń na oddziałach rehabilitacyjnych wynosi odpowiednio 108 punktów (żywienie dojelitowe w rehabilitacji) i 216 punktów (kompletne żywienie pozajelitowe w rehabilitacji). Świadczenia można rozliczyć rozłącznie – albo żywienie dojelitowe albo pozajelitowe. Nie można rozliczyć obu świadczeń w tej samej dacie.
  6. Procedury żywieniowe będą konsumowały punkty z zakresów rehabilitacji stacjonarnej wymienionych wyżej. Zakresy skojarzone dla pacjentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą rozliczane odrębnie (pacjenci z orzeczeniami nie czekają na udzielanie świadczeń i są przyjmowani poza kolejnością)

 

 

Podsumowując – procedury żywieniowe mogą być rozliczane razem ze wszystkimi świadczeniami (osobodni) opisanymi w Katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

 

W przypadku kiedy żywienie dojelitowe lub pozajelitowe będzie prowadził i rozliczał zakład rehabilitacji leczniczej, pacjent żywiony przez sztuczny dostęp nie będzie obciążany kosztami wyżywienia (zostanie obciążony tylko kosztami zakwaterowania).

 

Komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania i rozliczania żywienia dojelitowego i pozajelitowego na oddziałach rehabilitacji